Енергиина ефективност - Одит 
Енергийна ефективност

Нормативни разпоредби
Във връзка с изпълнение на енергийната стратегия на страната за повишаване на енергийната ефективност в сферата на производството и потреблението бяха въведени:
- Директива 2002/91/ЕС за енергийните характеристики на сградите
- Директива 2003/32 относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на енергийни услуги
- Закон за енергетиката
- Закон за енергийната ефективност -
кликни тук
- Закон за техническите изисквания към продуктите
- Закон за националната стандартизация
- Промени в ЗУТ - Наредба № 5 от 28.12.2006г за техническите паспорти на строежите
За прилагане на ЗЕЕ са разработени следните наредби:
- Наребда № РД 16-296/01,04,2008г за енергийните характеристики на обектите
- Наредба № РД 16-294/01,04,2008г за обследване за енергийна ефективност
- Наредба № РД 16-295/01,04,2008г за сертифициране на сгради за енергийна ефективност на основание чл.15, ал.2 от ЗЕЕ
- Наредба от 27,10,2009г.за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004г за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради
- Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации
Според нормативните документи на задължително сертифициране и обследване подлежат всички сгради в експлоатация, държавна или общинска собственост с обща площ над 1 000 кв.м.
Всички новопостроени сгради са длъжни да придобият сертификат за енергийни характеристики на сградата в срок не по-рано от три и не по-късно от шест години от датата на въвеждането й в експлоатация.
До издаване на сертификата, енергийната характеристика на сградата се удостоверява с енергиен паспорт, който е част от техническия паспорт на сградата.
Сертификатът за енергийните характеристики на сградата е със срок на валидност 10 години.
Процесът на сертифициране на сгради включва:
- детайлно обследване, извършено по реда на Наредбата за обследване за енергийна ефективност по чл. 17, ал. 2 от ЗЕЕ
- изпълнение на мерки при несъответствие с еталонните характеристики
- проверка изпълнението на енергоспестяващите мерки, предписани от обследването по т.1
- определяне категорията на сертификата и издаване на сертификат при установяване на съответствие със съответен клас на енергопотребление от скалата на класовете на енергопотребление
Изискванията на Директива 2002/91/ЕС са за прилагане на сертифицирането за всички страни от ЕС от 2006г за:
- публични сгради с разгъната площ над 1000 кв.м
- нови сгради
- при продажба и наемане на сгради
- периодична проверка на климатичните системи и системите за вентилация
- периодично да се оценява работата на водогрейните котли
Сертификатът трябва да е достъпен и да съдържа достатъчно информация за енергийните характеристики на сградата и набелязаните мерки за енергийна ефективност
Сертифициране и обследване на сгради за енергийна ефективност се извършва след сключване на Договор между Възложителя и фирма, акредитирана от АЕЕ за извършване на сертифициране и/или обследване за енергийна ефективност съгл. условията на наредбите по чл. 16, ал.4 и 5 ЗЕЕ.
Сертифициране се извършва на нови сгради след въвеждането им в експлоатация, съгл. гл.11 от ЗУТ, при тяхната продажба или отдаване под наем, а на съществуващите сгради - при модернизация, реконструкция, основно обновяване или основен ремонт.
Възложителят предоставя на фирмата, извършваща сертифицирането:
- проектна документация
- резултати от детайлно обследване на сградата, предхождащо сертифицирането
- декларации и сертификати на вложените продукти и изделия или други документи за съответствие
- данни за енергопотреблението през последните три години.
Дейности за повишаване на енергийната ефективност:
- енергийно паспортизиране
- обследване и сертифициране на сгради
- проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради, съгласно Наредба № РД 16-932/23,10,2009г за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и климатичните инсталации по реда на чл.27, ал. 1 от ЗЕЕ.
Задължителна проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли в експлоатация се прави на:
- котли на течно или твърдо гориво с номинална мощност от 20 до 100kW, включително - веднъж на всеки три години
- котли на течно или твърдо гориво с номинална мощност над 100kW - веднъж на две години
- котли на природен газ с номинална мощност над 100kW - веднъж на четири години
Задължителна проверка за енергийна ефективност на климатични инсталации в сгради се прави веднъж на четири години с номинална електрическа мощност над 12kW.

Други ползи за сертифицираните сгради са: намалява се потреблението на енергия и разходите за енергоносители, намаляват се вредните емисии, изхвърляни в атмосферата, намаляват се разходите за ремонт и поддръжка, повишава се използваемостта на сградите, подобрява се чистотата на околната среда.