Сертификати 
Топлоконтрол притежава следните Сертификати и Удостоверения:


1.Сертификат № BG13025Q, издаден от BVQI България, относно съответствие на системата за управление на качество с изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2008.Срок на валидност до 14.05.2018г.

2. Удостоверение №P-15/16,05,2007г. вписан в публичния регистър на Министерството на икономиката и енергетиката на лицата, извършващи услугата дялово разпределение по чл.139а, ал.10 от Закона за енергетиката и Удостоверение № Р-15-1/11,07,2012г относно извършване на дялово разпределение с уреди SIEMENS и APATOR METRA.

3.Удостоверение № 00022/18.09.2016г за вписване в публичния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради съгл. чл.44, ал.1 от ЗЕЕ

4.Сертификат № 040/18,03,2016г за извършване на инсталиране /монтаж/ на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи под 3 кг флуорирани парникови газове /под 6 кг при херметично затворени инсталации/ и извършване на сервиз или поддръжка на хладилни и климатични инсталации и термопомпи, съдържащи над 3 кг флуорирани парникови газове /над 6 кг при херметично затворени инсталации/.

5.Удостоверение № С236 от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор


7. Удостоверение № V - 000111 относно вписване на фирмата в Централен професионален регистър на строителите - ПЕТА ГРУПА

8. Удостоверение № ІІІ - 000060 относно вписване на фирмата в Централен професионален регистър на строителите - ТРЕТА ГРУПА

9.Удостоверение № 0029028/17.10.2006г, издадено от Комисията за защита на личните данни. Фирмата е вписана в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 0029028.

10.Сертификат № 30 за членство в Асоциацията за енергийните анализи

11. Удостоверение за пълна проектантска правоспособност - рег. № 08150, издадено на инж. Иван Петков Добрев /управител на фирмата/.
1.

2.4.

5.